Mr .kailash  Ch  Maharana 
Chairman , Maitri Club
Add: Maitri Vihar,College Square Aska
  Ganjam,Odisha  India-761111 .
eMAIL-  maitriclub@yahoo.com 
Ph-    91-9439961877 ,  91-9861419038